בס"ד

שאלות ותשובות

למה הוקם האתר – ספר תורה בכל בית?

לחבר בין כל ספר תורה הקיים בעולם לבין יהודי ולשכנע כל יהודי בוגר שיחזיק ספר תורה בביתו.

למה זה כל כך חשוב?

זהו ציווי אלוקי שמופיע בתורה – דברים ל"א, י"ט: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"

שפירושה – לצוות כל אחד מישראל שיכתוב לעצמו את כל התורה שכלולה בה שירת האזינו.

בגמרא-סנהדרין דף כ"א, ע"ב – וכל המקיים מצווה זו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל התורה מהר סיני וכן הלאה

גמרא – מנחות דף ל', ע"א – אמר רב גידל אמר רב: הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצווה מן השוק

כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני אמר רב ששת אם הגיע אפילו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו.

ספר החינוך – מצווה תרי"ג – לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו.

משרשי המצוה: לפי שידוע בבני אדם, שהם עושין כל דבריהם לפי ההכנה הנמצאת להם:

ועל כן, צונו ברוך הוא להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו שיוכל לקרות בו תמיד

ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חברו, למען ילמד ליראה את השם, וידע וישכיל במיצותיו היקרות והחמודות מזהב ומפז רב;

ונצטוינו להשתדל בזה כל אחד ואחד מבני ישראל, ואף- על פי שהניחו לו אבותיו,

למען ירבו הספרים בינינו ונוכל להשאיל מהם לאשר לא תשיג ידו לקנות;

וגם למען יקראו בספרים חדשים כל אחד ואחד מישראל,

פן-תקוץ נפשם בקראם בספרים הישנים, שיניחו להם אבותיהם. ודע בני,

שאף-על-פי שעקר החיוב דאוריתא אינו רק (=אלא) בספר תורה….

ובהמשך;

….ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים, שהן חיבין בתלמוד תורה, וכמו כן לכתוב אותה, ולא הנקבות.

והעובר על זה ולא כתב ספר תורה, אם אפשר לו בשום ענין – בטל עשה זה וענשו גדול,

כי היא סיבה בכתיבתה, ללמוד מצות התורה, כמו שאמרנו.

וכל המקים אותה – יהיה ברוך ויחכם הוא ובניו, וכמו שכתוב " כתבו לכם את-השירה הזאת ולמדה את בני ישראל.

אם זה כל כך חשוב, מדוע לא כולם שואפים לכך ?

שאלה חשובה וקשה לתשובה, ומכיוון שאנחנו באתר רק מלמדים סנגוריה על עם ישראל

ואפשר וצריך לסנגר על עם ישראל ודורותיו , כרגע נסתפק לחזק מצווה זו.

רב ספרי התורה שנכתבים – מועברים מיד עם סיום כתיבתם לבתי כנסת וישיבות ולא נשארים בידי הכותב, מדוע?

אתה צודק, כך נוהגים עד היום ולשם כך הקמנו את האתר, לרומם את רוח יוזם כתיבת ספר התורה

ולשכנעו שהמקור הפנימי של כוונת הכתיבה היא שהספר יישאר ברשותו כדי ללמוד ולקרוא בו ולהידבק דרכו בבורא.

באיזה דרך בחרתם כדי להשיג את מטרתכם?

כל יוזמה שזו תכליתה מבורכת.

בשלב ראשון אנחנו נרכז באתר את פרטי בעלי הספרים נדיבי הלב המבינים את חשיבות הדבר

ומעוניינים להשאיל את ספרם לאנשים ראויים המעוניינים

להחזיק בביתם ספר תורה ולקרוא וללמוד בו בהתמדה גם הם יופיעו באתר, ואנחנו נעזור לחבר ביניהם .

זה כל מה שאתם יכולים לעשות למען נושא כל כך חשוב?

בשלב זה כן, אבל בהמשך כפי שאנחנו מצפים שרוח חדשה זו תתקבל ברחבי ישראל והעולם

ובכל קהילה וקהילה יקומו גבאים המכוונים ודואגים לכך שעל יד כל ספר וספר תהיה נשמה של יהודי שתחיה ותחייה ממנו

נוכל להגדיל, לשפר, ליעל ולהנגיש את האתר עבור כל אחד וכל קהילה וכל גבאי וזאת בעזרת תרומותיכם.

כנגד הדרישה שכל אחד יכתוב ספר תורה לעצמו קיים האיסור למכור ספר תורה, מה דעתכם בעניין?

כנאמר בכל מקום, האתר לא פוסק הלכות ועל כל אחד לפנות אל רבותיו ולקבל את הכוונתם ולפעול על פיהם

אך יש לציין שקיימות דרכים המשלבות בין דרישות ההלכה הנ"ל לבין מטרת האתר

שלא יהיה ספר תורה ללא יהודי המחובר אליו בפועל. הדרך הפשוטה היא השאלת ספר התורה,

הדרך היותר מורכבת ודורשת זהירות רבה היא הגהה,

תיקון והשלמת אותיות בספר תורה וכן החלפת המעיל ואו הבית

וע"י כך לבצע מאין "אימוץ" של הספר הקיים מבעליו הקודמים לבעליו החדשים והכל בהסכמה ולשם שמים.